എൽ.ഐ.സി യുടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലാഭം 22716 കോടി രുപ

Published by Philip George on January 26th, 2012 - in Financial News, Life Insurance

എൽ.ഐ.സി യുടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  ലാഭം 22716 കോടി രുപയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  ഇതിന്റെ 5% ആയ 1136 കോടി രുപ കേന്ദ്രസർക്കാരിനുളളതാണ്. ബാക്കി തുക ബോണസ്സായി പോളിസിയുടമകൾക്ക് മാറ്റി വെയ്ക്കും.

എൽ. ഐ. സി യൂടെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബോണസ്സു നിരക്കുകൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരികുന്നു.

  2010-2011 2009-2010
1. ജീവൻ തരംഗ്    
10 വർഷം 46 40
15 വർഷം 46 44
2. ജീവൻ പ്രമുഖ്      
15 വർഷം 44 40
20 വർഷം 48 44
25 വർഷം 52 48
3. ജീവൻ ആനന്ദ്    
10 വർഷത്തിൽ കുറവ് 36 34
11-15 വർഷം 39 37
16-20 വർഷം 43 41
20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 47 45
4. ചൈൽഡ് ഫുച്ചർ പ്ലാൻ    
11-16 വർഷം 38 36
16-20 വർഷം 42 40
20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 44 42
5.ജീവൻ ശ്രീ    
10-15 വർഷം 42 40
16-20 വർഷം 46 44
20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 50 48
6. ജീവൻ ഭാരതി    
15 വർഷം 29 28
20 വർഷം 31 30
     
© Philip George
Sunday, 25 February 2024